Dekoder IP DHI-NVD0905DH-4I-4K 12Mpx 4K DHI-NVD0905DH-4I-4K

DAHUA DEKODER IP DHI-NVD0905DH-4I-4K - 12 Mpx, 4K DHI-NVD0905DH-4I-4K